رشته حسابداری(خرید مدرک 100%قانونی)

رشته حسابداری

آشنایی با رشته حسابداری حسابداری یکی از زمینه های خدماتی است و حسابدار خدمات مالی ارائه می دهد. حسابداری در پاسخ به نیاز انسان به مدیریت و تحلیل هزینه ها و درآمدها شکل گرفت و وظیفه آن جمع آوری اطلاعات مالی است. حسابداری فرآیندی منظم و سیستماتیک برای جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، جمع بندی… ادامه خواندن رشته حسابداری(خرید مدرک 100%قانونی)